Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Аналіз політики: можливості впровадження в україні
НазваниеАналіз політики: можливості впровадження в україні
страница1/10
Дата21.12.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ:

МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ


Підготувала
Тетяна ДІХТЯР,
Міжнародний центр перспективних досліджень


Київ – 2001


ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ 8

§ 1. Визначення термінів “державна політика” та “публічна політика” 8

§ 2. Підходи до розуміння аналізу політики 11

§ 3. Методологія аналізу політики 13

§ 4. Аналіз політики як інструмент демократії 22

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ В РОЗВИНЕНИХ ДЕМОКРАТІЯХ. 26

§ 1. Становлення та інституціоналізація аналізу політики на Заході 26

§ 2. Канада 28

§ 3. США 32

§ 4. Великобританія 35

^ РОЗДІЛ 3. МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В СВІТЛІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ 39

§ 1. Адміністративна реформа та аналіз політики 39

§ 2. Впровадження аналізу політики в Україні 49

§ 3. Навчання процедурам аналізу політики в уряді України 52

^ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 56

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60ВСТУП


З часу здобуття незалежності Україна досягла значного поступу в побудові інститутів демократичної держави та забезпеченні прав людини. Прийнята нова Конституція України, яка проголосила людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Створено інституції демократичних виборів, які легітимізують зміну політичного керівництва.

Незважаючи на ці важливі здобутки незалежної держави, багато ще повинно бути зроблено, щоб забезпечити реальні демократичні перетворення. Зокрема, повинна змінитися система державного регулювання та процедури прийняття рішень. Україна повинна пройти глибинні перетворення від системи державного управління, що була ефективною за умов тоталітарної держави, до такої, що змогла б функціонувати в умовах демократичного суспільства та ринкової економіки.

Важливою відмінністю між тоталітарним та демократичним режимом є характер формування політики. Для тоталітарної держави характерною є централізована та ієрархічна система прийняття рішень. В Радянському Союзі державне управління було зведене до вузьких вертикальних ліній влади з тим, щоб посилити контроль партії за економікою. Всі державні рішення приймалися в Політбюро, легалізувалися у Верховній Раді, конкретизувалися в уряді і передавалися через адміністративні, партійні та профспілкові структури.

В тоталітарному суспільстві держава втручається в усі сфери суспільного та приватного життя. Влада є непідзвітною та непрозорою, вона не створює можливостей для діалогу та співпраці з суспільством, а лише нав’язує йому свою політику.

Демократичні держави накопичили столітній досвід існування активного громадянського суспільства, здатного створювати обмеження щодо сфери втручання влади. Ці обмеження можливі завдяки спеціально створеним політичним, урядовим та соціальним інституціям, що забезпечують постійний діалог та взаємодію між владою та громадянським суспільством, і що головніше – відповідальність держави перед громадянином.

На відміну від західних країн, в яких процеси демократизації відбувалися еволюційним шляхом, в Україні процес переходу від тоталітаризму до демократії повинен бути керованим. Успіх демократичних перетворень в Україні залежить від якості управління цими прискореними процесами змін.

Враховуючи те, що наявність процедур публічної політики є ключовою відмінністю демократичного суспільства від тоталітарного, можна стверджувати, що одним з ключових кроків, від яких залежить успіх суспільної трансформації є запровадження процедур публічної політики, яка створює законні шляхи та засоби для досягнення балансу між різноманітними протилежними інтересами, що є елементом демократії. Оскільки урядова машина радянського зразку практично не змінилася, українські владні структури не мають вмінь та інструментів співпрацювати з новими силами в суспільстві, що наполегливо відстоюють свої інтереси.

Українська демократія є поки що неповноцінною, бо владі не вистачає певних знань, процедур та стандартів, які є життєво важливою частиною демократичної влади. Ці знання стосуються механізмів аналізу політики, які забезпечують врахування різноманітних соціальних інтересів у процесі вироблення політики уряду.

Досвід західних країн показує, що механізми аналізу політики, окрім забезпечення врахування різноманітних інтересів в суспільстві, є ще й інструментом, що дає можливість підвищувати ефективність та корисність окремих державних рішень і політики взагалі. В умовах сучасної України, коли уряд повинен приймати стратегічні рішення щодо економічних та соціальних перетворень за умов зниження до нього довіри з боку населення, ці рішення повинні бути добре продуманими, враховувати різноманітність альтернативних рішень та узгоджувати різноманітні суспільні інтереси.

Враховуючи це, можна виокремити декілька рис, які актуалізують становлення інституційної спроможності уряду ефективно запроваджувати процедури аналізу політики, як з точки зору науково-теоретичних, так і політико-правових аспектів проблеми:

  • методологічний аспект аналізу політики є актуальним через малу кількість вітчизняних розробок щодо механізмів та аналізу політики та його ролі у забезпеченні демократичного та ефективного процесу прийняття рішень в Україні;

  • важливість політико-правового аспекту аналізу політики зумовлюється нагальною необхідністю зміни технологій управління, в яких аналіз політики має відігравати важливу роль.

^ Стан дослідженості теми. Аналіз політики на Заході набув широкого розвитку і як прикладна дисципліна, і як професійна діяльність. Аналіз політики викладається в університетах, написано багато підручників та наукових праць з аналізу політики. Це пов’язано з загальним розумінням того, що аналіз політики є важливою складовою ефективного та демократичного процесу прийняття політичних рішень.

В Україні видавництвом “Основи” було перекладено та видано ряд праць західних класиків аналізу політики (№№ 16, 18, 19, 20, 21 зі списку джерел). В Українській Академії державного управління читаються семінари з аналізу політики за участі іноземних фахівців і видаються публікації. Цікавим є перший навчальний посібник з аналізу політики, виданий українськими фахівцями В. Романовим та ін. (№ 22). Завдяки проекту “Створення груп аналізу політики і стратегічного планування та Ресурсного центру в Секретаріаті Кабінету Міністрів” відбувається ознайомлення державних службовців з методологією аналізу політики. Державні службовці беруть участь у проведенні досліджень щодо напрямів державної політики в Україні. Тому можна констатувати, що в Україні вже зроблено перші кроки щодо вивчення аналізу політики та його якісного наповнення відповідним теоретико-методологічним матеріалом.

Для написання теоретичної частини цієї роботи було використано праці з аналізу політики, як ті, що були видані в Україні, так і іншомовні джерела.

Намагаючись проаналізувати перші кроки з впровадження методології аналізу політики в Україні, ми використовували нормативно-правові акти, що лягли в основу проведення в Україні реформи державного управління, зокрема Концепцію адміністративної реформи, укази Президента щодо реалізації адміністративної реформи, а також Тимчасовий регламент Кабінету Міністрів.

Предметом дослідження є сфера державного управління.

Об’єктом дослідження є аналіз політики як засіб реформи державного управління та інструмент підвищення ефективності процесу прийняття рішень.

^ Метою роботи є показати, як аналіз політики сприяє суспільній трансформації від тоталітарної до демократичної держави.

Відповідно, завданнями нашої роботи є

  1. узагальнити досвід розвинених демократій у застосуванні аналізу політики у щоденній практиці прийняття рішень;

  2. визначити роль та функції аналізу політики у процесі трансформації від тоталітарної до демократичної системи влади;

  3. проаналізувати можливості впровадження аналізу політики в Україні і дослідити позитивні зрушення, пов’язані з кроками уряду В. Ющенка, спрямованими на вдосконалення процесу прийняття рішень в Україні;

  4. запропонувати власне бачення щодо вдосконалення існуючих механізмів процесу вироблення політики з огляду на механізми аналізу політики.

^ Методи та способи вирішення поставлених завдань включають узагальнення досвіду розвинених країн та аналіз процесів реформування державного управління в Україні шляхом аналізу наукових праць, публіцистичних матеріалів та нормативно-правових актів.

^ Територіально-часові рамки дослідження включають Україну після проголошення незалежності, а також Канаду, США та Великобританію останніх десятиліть, досвід яких нам цікавий для дослідження практики аналізу політики в найрозвиненіших країнах.

^ Структуру кваліфікаційної роботи складають вступ, три розділи, висновок, список використаної літератури.

На захист виносяться такі положення і висновки проведеної роботи:

1) На Заході основною формою організації суспільного діалогу є публічна політики. Поняття “публічна політика” є ширшим, ніж “державна політика” і відображає таку модель формулювання політики, що включає, окрім вертикальної складової виробників політики (державних органів), ще й залучення громадянського суспільства на всіх стадіях формулювання та реалізації політики.

2) Досвід розвинених демократичних країн свідчить, що аналіз політики є ключовим елементом публічної політики, оскільки є механізмом відповідальності уряду перед громадянським суспільством та врахування його інтересів при прийнятті політичних рішень.

3) Впровадження механізмів аналізу політики має стати не лише результатом реформи державного управління та технологій прийняття рішень, але й інструментом цих перетворень, що сприятиме підвищенню ефективності та відповідальності державного управління.

4) Перші кроки з впровадження методології аналізу політики в практику державного управління були запроваджені урядом В.Ющенка. Зокрема, це реформування апарату Кабінету Міністрів на Секретаріат як органу, відповідального за організаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в уряді; вимога обґрунтування урядових рішень; та створення груп аналізу політики та Центру інформаційних ресурсів в уряді України.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы