Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Міністерство праці та соціальної політики україни
Скачать 404.8 Kb.
НазваниеМіністерство праці та соціальної політики україни
страница1/2
Дата11.11.2012
Размер404.8 Kb.
ТипДокументы
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


А.В.Казановський


Організація професійного навчання безробітних

з метою підвищення їх конкурентоспроможності

в умовах ринкової економіки


Навчально-методична розробка теми

модулю ГВ-2 «Організація та надання центрами зайнятості послуг роботодавцям» професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України


Київ 2010


Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (30 грудня 2009 року, протокол №8).


^ Казановський А.В.

Організація професійного навчання безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки: Навч.-метод. розробка – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 24 с.


Подано навчально-методичні та інформаційні матеріали – програму теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань слухачів, список рекомендованої літератури, конспект лекції тощо.

Для використання під час занять і самостійної навчальної роботи слухачів центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ – керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України.


© Казановський А.Д., 2010

© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2010


Тема ГВ-3.3 Лекція:

Організація професійного навчання безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки


11.4.1. Програма теми:

Сучасний стан та основні тенденції розвитку професійного навчання. Ефективність професійного навчання. Проблеми оптимізації та удосконалення технологій професійного навчання безробітних. Критерії ефективності професійної підготовки. Основні причини недостатньої ефективності професійного навчання. Шляхи вдосконалення системи професійного навчання безробітних. Можливості та переваги модульної системи професійного навчання безробітних.


^ 11.4.2. Література для підготовки до проведення занять.


 1. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання безробітних: - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Упорядник В.Є.Скульська – К.: ІПК ДСЗУ, 2006. – 311с.

 2. Маршавін Ю.М. Шляхи врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці. // Україна: аспекти праці. 2006. № 1. с. 26

 3. Щербак Л. Стан, проблеми та шляхи розвитку партнерства у сфері професійної освіти і навчання кадрів на виробництві в Україні // Справочник кадровика. - 2006 р. - № 7. - с. 86.

 4. Модульна система професійного навчання: концепція, методика, особливості впровадження: навчально-методичний посібник/ В.С. Плохій, А.В.Казановський. – Видавничій центр КТ “Київська нотна фабрика”, 2000.- 284с.


^ 11.4.3. Перелік контрольних питань:


 1. Охарактеризуйте загальносвітові тенденції розвитку вимог до робочої сили в сучасних умовах.

 2. В чому полягає специфіка професійного навчання дорослого населення з числа безробітних.

 3. Охарактеризуйте основні проблеми професійного навчання безробітних в сучасних умовах.

 4. За якими критеріями оцінюється ефективність професійного навчання?

 5. Назвіть основні тенденції розвитку ринку робочої сили в Україні.

 6. Назвіть основні фактори підвищення ефективності професійного навчання в сучасних умовах.

 7. Охарактеризуйте переваги та недоліки модульної системи професійного навчання.

 8. Охарактеризуйте переваги особистісно-орієнтованого підходу до професійного навчання.

 9. Охарактеризуйте основні форми професійного навчання безробітних.

^ 11.4.4.Тести для формування тестових завдань по перевірці знань слухачів:*

1. Принципами організації професійного навчання є:

 1. Добровільність професійного навчання.

 2. Відповідність професійного навчання державним вимогам і стандартам.

 3. Відповідність державному замовленню на спеціалістів певних розрядів.

 4. Зв'язок професійного навчання з ринковими перетвореннями.

 5. Орієнтація на професії, які користуються попитом на ринку праці.

 6. Диференційований підхід до різних соціальних груп населення.

 7. Упровадження інноваційних методів та технологій навчання.

 8. Органічне поєднання професійного навчання з системою безперервної освіти.п/п


1.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
3
^ 2. Основними елементами профорієнтації є:

 1. Професійна інформація.

 2. Професійна консультація.

 3. Професійний добір.

 4. Професійна конкуренція.

 5. Професійне самовизначення.

 6. Професійний відбір.

 7. Вдосконалення трудових навичок.

 8. Професійна адаптація.п/п


2.

Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

^ Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
4, 7
^ 3. В чому полягають особливості професії „Педагог професійного навчання”?

 1. Педагог здійснює професійно-практичну підготовку слухачів, після прослуховування слухачами курсу лекцій.

 2. Педагогічний працівник здійснює професійне навчання дорослого населення за модульною технологією.

 3. Педагогічний працівник, який інтегрує функції педагога і майстра виробничого навчання.п/п


3.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
1
^ 4. Основними принципами профорієнтації виступають:

 1. Комплексний характер профорієнтаційних послуг.

 2. Узгодження інтересів особи і суспільства через ринок праці.

 3. Забезпечення рівних можливостей щодо отримання профорієнтаційних послуг.

 4. Доступність професійної інформації стосовно вибору професії.

 5. Добровільність і безкоштовність послуги, які надає ДСЗ.

 6. Конфіденційність і рекомендуючий характер висновків.п/п


4.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці

*^ 5. В чому полягають особливості розвитку ринку робочої сили в сучасних умовах?

 1. У високому технологічному рівні конкурентноздатної продукції.

 2. Специфічних вимогах до продукту типу ноу-хау.

 3. Зміні наукоємкості і організаційної культури робочих місць.

 4. Вимивання з процесу виробництва робочих місць для низько кваліфікованої робочої сили.

 5. Падіння рівня вимог до професійної компетентності.

 6. Прирості технологічної складності продукції, що випереджає рівень кваліфікації.

 7. Потребі в безперервному підвищенні кваліфікації впродовж усього періоду зайнятості.

 8. Розмивання кордонів між професіями.

 9. Потребі в підготовці кадрів заданого профілю компетентності.п/п


5.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
5
^ 6. В чому полягають загальносвітові тенденції розвитку сфери професійного навчання?

 1. Максимальне наближення навчання до потреб реально існуючого виробництва і конкретних робочих місць.

 2. Врахування розмаїтості неформального сектора економіки й значної диференціації вимог роботодавців до кваліфікації і профілю компетентності робітників.

 3. Підтримка й використання ринкових механізмів у навчанні.

 4. Забезпечення випереджального безперервного підвищення кваліфікації кадрів на рівні нових технологій і вимог міжнародних стандартів протягом усього періоду трудової зайнятості робітника.

 5. Зниження професійної мобільності робочої сили.

 6. Органічне поєднання професійної кваліфікації зі знаннями менеджменту, комунікацій, соціальної психології тощо.п/п


6.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
5

^ 7. Від чого залежить ефективність професійного навчання?

 1. Від правильного визначення потреб в навчанні за професіями та профілями компетентності;

 2. Формування у безробітних мотивації до навчання;

 3. Якості навчального процесу та впровадження інноваційних методів та технологій навчання.

 4. Рівня професіоналізму професорсько-викладацького складу;

 5. Належного матеріального та організаційно-методичного забезпечення навчального процесу.п/п


7.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці

*
^ 8. Професійна перепідготовка безробітних можлива у випадках:

 1. Неможливості підібрати безробітному роботу через відсутність у нього професії, кваліфікації, яка користуються попитом на ринку праці.

 2. Втрати людиною можливості виконувати роботу за попередньою професією.

 3. Відсутність у молодих людей професійної підготовки взагалі.

 4. Тривалого періоду безробіття і бажання знову повернутись на роботу.

 5. Необхідність підготовки для виконання оплачуваних громадських робіт.п/п


8.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
5

9. Що є причинами недостатньої ефективності професійного навчання?

 1. Тиск показників і планових завдань, що змушує ЦЗ «прокачувати» кошти, здійснюючи професійне навчання у певному відриві від реалій локального ринку праці.

 2. Орієнтованість роботодавців на вторинний ринок праці, де вони продовжують шукати підготовлених працівників.

 3. Якісний склад контингенту безробітних зареєстрованих в ЦЗ.

 4. Відсутність реальних місць для працевлаштування випускників навчальних закладів з низькими розрядами.

 5. Практична відсутність моніторингу про закріплення робітників, які пройшли навчання на виробництві.

 6. Загальне скорочення мережі ПТНЗ, відсутність коштів на модернізацію навчальної бази.п/п


9.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці

* 1. Модуль трудових навичок (МТН) – це:

 1. Комплекс знань та трудових навичок, які повинен засвоїти слухач у результаті професійного навчання.

 2. Опис роботи у формі виробничих завдань, які виконуються у рамках даної трудової діяльності.

 3. Опис роботи у формі трудових навичок, необхідних для конкретної трудової діяльності (професії).

 4. Опис роботи, здійснений у вигляді модульних блоків та навчальних елементів, який відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики професії.п/п


10.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
2

^ 11. Модульний блок – це:

 1. Частина роботи, що визначається розділом кваліфікаційної характеристики професії.

 2. Частина роботи, що охоплює певний комплекс технологічних операцій.

 3. Відносно-самостійна, логічна, прийнята і завершена частина роботи у рамках професійної діяльності з чітко-визначеним початком та кінцем.п/п


11.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
1

^ 12. Навчальний елемент – це:

 1. Дискретна частина знань чи вмінь, що стосуються певної професії(виду роботи).

 2. Окрема тема курсу, засвоєння якої дозволяє слухачеві оволодіти конкретною навичкою, знаннями.

 3. Це спеціально-розроблений за модульною методологією навчальний матеріал, призначений для самостійного засвоєння слухачем теоретичних знань чи певних трудових навичок, наданий у вигляді органічного поєднання текстів та ілюстрацій.п/п


12.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
1,2

^ 13. Дотримання яких умов навчальним закладом є обов’язковим для початку навчання за модульною технологією?

 1. Наявність дозволу на здійснення навчання за модульною технологією.

 2. Наявність педагогічних працівників, які мають відповідний сертифікат.

 3. Розробка модульного навчального пакета спеціалістами навчального закладу.

 4. Наявність пакетів модульних навчальних матеріалів та програми методичної документації.п/п


13.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
1

3

14. За рахунок чого, при навчанні за модульною технологією, забезпечується більш високий рівень професійної підготовки слухачів?

 1. За рахунок більш ефективної системи контролю знань, умінь і трудових навичок, які засвоюються слухачами.

 2. За рахунок інтенсифікації власних зусиль слухачів, які самостійно оволодівають знаннями трудовими навичками.

 3. За рахунок зміни змісту навчання.

 4. За рахунок використання навчальних матеріалів за модульною методологією.п/п


14.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
3

^ 15. Основними перевагами професійного навчання за модулями трудових навичок у порівнянні з його традиційними формами є:

 1. Врахування наявних у слухача знань та трудових навичок на момент початку навчання

 2. Пріоритетності оволодіння слухачами трудовими навичками при засвоєнні необхідної для цього теорії;

 3. Підвищення мотивації слухачів до навчання;

 4. Здійснення навчання за індивідуальними навчальними програмами;

 5. Скорочення кількості навчальних годин, що відводяться на навчання.п/п


15.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
5
16. Які об’єктивні чинники вимагають впровадження гнучких модульних програм професійного навчання кадрів в сучасних умовах?

 1. Конкуренція на ринку товарів та послуг.

 2. Підвищені вимоги до рівня професіоналізму та компетентності робітників.

 3. Необхідність врахування особливостей професійної підготовки дорослого населення.

 4. Необхідність скорочення термінів навчання під час отримання молоддю першої робітничої професії.

 5. Бажання врахувати раніше засвоєні знання та трудові навички і потенційні можливості слухача в процесі навчання.п/п


16.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
4

^ 17. Термін – „особистісно-орієнтоване навчання” означає, що:

 1. Слухач має змогу реалізувати своє право на отримання особисто обраної професії.

 2. Створюються умови для саморозвитку, самореалізації особистості в процесі навчання за індивідуальними планами.

 3. Орієнтація на потенційні можливості слухача в процесі професійно-практичного навчання.п/п


17.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
1

^ 18. Основними особливостями, що відрізняють навчання за модульною технологією від навчання за традиційними формами є:

 1. Навчання здійснює педагог професійного навчання, який органічно поєднує функції викладача і майстра виробничого навчання.

 2. Пріоритетна орієнтація навчання на оволодіння слухачами трудовими навичками необхідними для професійної діяльності.

 3. Навчальний процес здійснюється за індивідуальними програмами.

 4. Використовуються спеціально розроблені навчальні матеріали.

 5. Контроль якості засвоєння знань здійснюється після вивчення кожного навчального елемента та модульного блока.п/п


18.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці

*
^ 19. Яку мету переслідує вхідне тестування?

 1. Виявлення слухачів, які повинні бути відраховані з групи через недостатні знання на момент початку навчання.

 2. Отримання інформації необхідної для розробки індивідуальної навчальної програми слухача.

 3. Визначення для кожного слухача тривалості навчання.

 4. Виявлення знань, умінь та трудових навичок, які зможуть допомогти слухачеві в засвоєні навчальної програми.п/п


19.

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

^ Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
1,3

^ 20. Яким нормативним документом регулюється навчальний процес при організації професійної підготовки безробітних за модульною технологією?

 1. Документом, що регулює організацію навчального процесу за традиційними формам.

 2. Положенням «Про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою».

 3. Положенням «Про відкрите навчання».

,

^ Усі перераховані варіанти вірні.

Поставте галочку в клітинці

Перераховані варіанти під № № не вірні.

Поставте номер відповідного варіанта в клітинці

Не можу дати однозначних відповідей

Поставте галочку в клітинці
1

^ 11.4.5. Рекомендована література

 1. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання безробітних: - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Упорядник В.Є.Скульська – К.: ІПК ДСЗУ, 2006. – 311с.

 2. Баришніков В.М. Гашенко О.П. Заболотна А.П. Модульне проектування професійного навчання безробітних основам підприємницької діяльності: навч.метод. посібник. К.: ІПК ДСЗУ, - 2003, - 163с.

 3. Батышев С.Я. Управление профессиональной подготовкой и повышением квалификации рабочих. М.,1995.

 4. Бондарчук К. Стан та напрями вдосконалення профорієнтаційного обслуговування громадян в державній службі зайнятості. – Україна: аспекти праці, 2004 №2 С.12-20.

 5. Васильченко В.С. Якість робочої сили: стан і можливі заходи щодо його поліпшення. Зайнятість та ринок праці. – К.:РВПС України, 1999, - вип.10.

 6. Гріншова О.А. Навчання і підвищення кваліфікації персоналу на вітчизняних підприємствах: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення./ Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки.// Міжнародна практична конференція . – К., Мінпраці України, РВПС НАН України, Український інститут соціальних досліджень,2000. – Т.1 – 562с.

 7. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. К.: Знання, - 2001, - 254с.

 8. Збірник нормативно-правових, інструктивних, методичних та науково-інформаційних матеріалів з професійного навчання безробітних / за заг.ред В.М. Шелковського. К.: ІПК ДСЗУ 2003, - 277с.

 9. Концепция професиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения. – М.,1994.

 10. Кязимов К.Г. Профессиональное обучение безработных и незанятого населения. М., 1997.

 11. Маршавін Ю.М. Шляхи врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці. // Україна: аспекти праці. 2006. № 1. с. 26

 12. Модульна система професійного навчання: концепція, методика, особливості впровадження: навчально-методичний посібник/ В.С. Плохій, А.В. Казановський. – Видавничій центр КТ “Київська нотна фабрика”, 2000.- 284с.

 13. Новиков А.М. Профессиональное образование в России(перспективы развития). М.,1997.

 14. Панасюк А.Ю.Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров.М.,1991.

 15. Ратникова М. Что дает профессиональная переквалификации в борьбе с безработицей // Российский экономический журнал. - . - №8. – 1997.

 16. Савченко В.А. Удосконалення та підвищення ефективності професійного навчання кадрів на виробництві //Україна: аспекти праці. – К.,2001. - №7.

 17. Скульська В.Є. Професійне навчання безробітних як соціально-педагогічна проблема//Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наук.праць/ За ред. І.А.Зязюкіна. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Вип. ІІ. – Ч.І – С.493-496.

 18. Стимулирование занятости МОТ. – Женева, 1995.

 19. Управление занятостью и трудоустройство: Обзор. информ. / Сост. В.И.Яровой; под ред. Г.В.Щекина. К.,1995.

 20. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці: науково-методичний посібник для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів . К.: ВД “Професіонал”. – 2004, - 150с.

 21. Шеметов В. Новиков В. Результативность профессионального обучения безработных и незанятых граждан: научно-практическое пособие . – М., 2000, - 268с.

 22. Шеметов В. Харитонова Л. Профессиональное обучение безработных: Определение оптимальных направлений переподготовки. Ярославль, 1998.

 23. Щербак Л. Стан, проблеми та шляхи розвитку партнерства у сфері професійної освіти і навчання кадрів на виробництві в Україні // Справочник кадровика. - 2006 р. - № 7. - с. 86.


Лекція: Організація професійного навчання безробітних з метою підвищення їх конкурентно спроможності в умовах ринкової економіки
  1   2Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы