Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації до написання рефератів Мета і завдання написання реферату
Скачать 244.65 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до написання рефератів Мета і завдання написання реферату
Дата20.01.2013
Размер244.65 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів та випускних робіт слухачами факультету підвищення кваліфікації


Київ 2007

Методичні рекомендації щодо підготовки рефератів та випускних робіт слухачами факультету підвищення кваліфікації / Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2007 – с.


Методичні матеріали розроблені проблемною науково-дослідною лабораторією з організаційно-методичного забезпечення діяльності служби зайнятості України містять рекомендації та вимоги до написання та оформлення рефератів та випускних робіт слухачами, які навчаються за професійними програмами підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів V – VII категорій центрів зайнятості.

Методична розробка призначена для організаторів навчання в регіональних центрах зайнятості та слухачів, які готують реферати та випускні роботи в рамках двоетапного навчання в ІПК ДСЗУ.


Зміст


1. Вступ 1. Методичні рекомендації до написання рефератів

  1. Мета і завдання написання реферату

  2. Вимоги до написання реферату.


^ 3. Методичні рекомендації до написання випускних робіт

3.1. Мета і завдання написання випускної роботи

3.2. Вимоги до випускної роботи.

3.3. Структура випускної роботи

3.4. Процедура захисту випускних робіт


4. Вимоги до оформлення рефератів та випускних робіт
^

4.1. Загальні положення

4.2. Правила оформлення списку використаної літератури5. Додатки

1. Вступ

Зважаючи на тенденції розвитку навчального процесу в сучасних умовах (диференціація, індивідуалізація, спеціалізація, безперервність тощо), актуальним на сьогоднішній день є особистісно-орієнтований підхід в організації підвищення кваліфікації кадрів державної служби зайнятості. За цих умов індивідуальне завдання, реферат або випускна письмова робота, є складовою будь-якої програми підвищення кваліфікації в ІПК ДСЗУ.

Основною метою письмових робіт, виконуваних слухачами - державними службовцями - є підготовка ними аналітичних та узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, зайнятості населення, регулювання ринку праці, функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, ефективності використання коштів Фонду, діяльності центрів зайнятості для їх подальшого впровадження в практику, а також перевірка професійного рівня та ділових якостей слухачів.

Готуючи випускну роботу або реферат, слухачі мають виявити вміння опрацьовувати рекомендовану професійною програмою літературу, складати план і розкривати його з використанням фактичного та практичного матеріалу тощо. Під час виконання письмової роботи слухачі, з урахуванням специфіки своїх посадових обов'язків, опрацьовують такі питання: структура центру зайнятості, юридичні основи його діяльності та взаємодії структурних підрозділів, зміст, форми, методи і завдання центру зайнятості; механізми добору та призначення кадрів на посади державних службовців у центрах зайнятості, принципи формування кількісного та якісного кадрового складу, система організації підготовки та внутрішнього контролю за виконанням розпорядчих документів; організація центром зайнятості в межах своїх повноважень виконання нормативно-правових актів та здійснення контролю; участь центру зайнятості в реалізації засад державної політики як загалом, так і за її відповідними напрямами, розроблення конкретних механізмів її реалізації на місцях; шляхи та методи складання цільових перспективних програм соціально-економічного розвитку регіону (області, району); опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи, підготовку та складання пропозицій удосконалення механізму регулювання економічного розвитку області, району; забезпечення ринкової збалансованості соціального захисту населення та створення умов для його економічної та соціальної безпеки; визначення стану політичних процесів у регіоні та вплив на їх розвиток діяльності центру зайнятості; методи використання сучасних інноваційних технологій, методи підготовки документів центру зайнятості (довідки, доповідні записки, розпорядження, накази, концепції, програми тощо), організація документообігу, ведення усної та письмової комунікації; організація праці в центрі зайнятості; шляхи і методи розв'язання інших конкретних завдань, що мають місце в центрі зайнятості, та їх зв'язок із загальними проблемами регіону (області, району, міста, тощо).

Контроль якості виконання слухачами індивідуальних завдань завжди є ефективною складовою мотивації індивідуальної роботи та підсумкового контролю знань слухачів, які підвищують кваліфікацію. Крім того, урахування результатів самостійної роботи слухачів при виконанні індивідуального завдання має стати обов'язковим у разі планування кар'єрного росту державного службовця, включення його до кадрового резерву на більш високу посаду, рекомендації до подальшого навчання в ІПК ДСЗУ на факультеті економіки та менеджменту або на факультеті соціальних комунікацій, з метою одержання вищої освіти, яка найбільш повно відповідає напряму діяльності державної служби зайнятості.

При написанні реферату слухачі повинні враховувати, що ця форма письмової роботи, базується на вивченні та реферуванні літературних джерел з обраної тематики та призначена для поточного або підсумкового закріплення навчального матеріалу та контролю знань та навичок, набутих слухачами в процесі навчання із конкретної складової практичної діяльності державної служби зайнятості. Виклад матеріалу в рефераті не повинен бути занадто теоретизованим, а мати практичну спрямованість, бути орієнтованим на аналіз практики, здобуття та систематизацію знань слухачів. При написанні реферату слухач має не лише систематизувати матеріал з обраної теми, але й зробити спробу узагальнити практичний досвід, визначити шляхи вирішення обраної проблеми, проявити творчий підхід до аналізу практики роботи в ЦЗ.

На відміну від реферату до випускної роботи висуваються більш жорсткі вимоги, оскільки вона має розкривати теоретико-методологічні аспекти проблеми, носити науковий характер. При написанні випускної роботи слухач має окрім збору емпіричного матеріалу, його вивчення, класифікації й узагальнення, визначити нові підходи до вирішення обраної проблеми, отримати нові знання про стан та перспективи вирішення поставленої проблеми, зробити обґрунтовані висновки, сформулювати рекомендації по реалізації отриманих знань в інтересах вдосконалення практичної діяльності державної служби зайнятості.

Даний навчально-методичний посібник містить детальні рекомендації по написанню рефератів та випускних робіт, а також правила їх оформлення. У додатках містяться зразки титульних аркушів та бібліографії.


2. Методичні рекомендації до написання рефератів

^ 2.1. Мета і завдання написання реферату

Реферат є однією з обов'язкових складових навчального процесу та формою підсумкового закріплення й контролю знань та навичок, набутих слухачами в процесі підвищення кваліфікації в ІПК ДСЗУ. Підготовку рефератів доручають як правило слухачам інституту, які не мають достатнього досвіду роботи в службі зайнятості, працюють на державній службі перший рік.

^ Мета написання реферату - підтвердити рівень опанування слухачами в процесі навчання в ІПК ДСЗУ основних положень з вивченої тематики, продемонструвати знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретної складової діяльності служби зайнятості, мати прикладний характер.

^ Завдання написання реферату:

 • вивчення стану розробки обраної проблеми в літературі та публікаціях;

 • розгляд у контексті обраної теми практики й підходів до розв'язання конкретних проблем центрами зайнятості;

 • вивчення відповідних інформаційних та статистичних даних, що стосуються теми реферату та їх аналітична обробка ;

 • логічний, аргументований виклад матеріалу, узагальнення досвіду роботи ЦЗ;

 • розробка та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій сфері діяльності, визначеній темою реферату;

 • правильне оформлення науково-довідкового матеріалу та самого реферату.


Тема реферату обирається слухачем самостійно, виходячи із запропонованого переліку. Вона повинна відповідати сучасним і нагальним потребам поліпшення роботи центрів зайнятості, базуватися на прагненні фахівців впровадити в практику власні розробки, які вони здійснили під час свого навчання на факультеті підвищення кваліфікації в ІПК ДСЗУ.

Окрім запропонованих, слухачі можуть самостійно визначати тему свого реферату, враховуючи актуальність тієї чи іншої проблеми для тих центрів зайнятості, де вони працюють. Також дозволяється уточнення та корегування обраної теми реферату на будь-якому етапі навчання.

Реферати слухачі готують до приїзду на підвищення кваліфікації і у разі потреби доводять їх до готовності протягом навчання в ІПК ДСЗУ.

За необхідності слухачі можуть отримати належну консультативно-методичну допомогу викладачів щодо остаточного формулювання теми реферату, його плану, залучення джерел та літератури тощо. Оформивши реферат належним чином, слухачі здають його для перевірки й рецензування в деканат факультету підвищення кваліфікації.


^ 2.2. Вимоги до написання реферату.

 • Актуальність теми. Визначаться проблематикою професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, потребами подальшого удосконалення роботи центрів зайнятості та має базуватися на аналізі нової наукової літератури й практики діяльності ЦЗ в сучасних умовах.

 • ^ Науково-теоретичний рівень. Досягається за рахунок ретельного аналізу обраної проблеми з урахуванням сучасного розвитку сфери соціально-трудових відносин, теоретичних узагальнень, оперування об'єктивною та раціональною аргументацією, наведення характерних прикладів, доказових фактів тощо.

 • ^ Практична спрямованість. Обрана тема реферату повинна бути орієнтована на практику вирішення актуальних проблем діяльності конкретного ЦЗ. Теоретичний матеріал повинен бути підкріплений аналізом практичної діяльності ЦЗ в якому працює слухач. Це дозволить забезпечити прикладний характер роботи, більш повно використовувати особистий досвід роботи слухача в ЦЗ, підвищить значення письмової роботи у підвищенні рівня компетентності слухачів.

 • ^ Структура та оформлення. Обсяг реферативної роботи має складати до 10-12 сторінок. Матеріал цієї письмової праці розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату: вступ, основна частина (2-3 питання), висновки, список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладу матеріалу має бути науково-діловим. Реферат має бути акуратно написаний від руки чи надрукованим на комп'ютері з дотриманням стилістичних і граматичних норм. Сторінки мають бути нумеровані. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.

^ Титульний лист та пла оформлюються відповідно до встановлених норм. (Дивись Додаток 1.)

У Вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи.

^ В Основній частині повинна бути розкрита тема реферату, шляхом висвітлення основних питань. При чому необхідно зосередити увагу на науково-теоретичному аналізі поставлених питань в літературі, з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості. З цією метою варто залучити практичний матеріал діяльності ЦЗ в якому працює слухач.

^ У Висновках необхідно сформулювати теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу, наводяться як науково-теоретичні, так і практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу.

^ Список літератури. Містить список використаних літературних джерел та публікацій. Правила оформлення дивись у Додатку 5.

Додатки. Такими можуть бути цільові документи прийняті разом з органами місцевого самоврядування, соціальними партнерами. Матеріали, що розкривають досвід роботи ЦЗ, методичні розробки, результати досліджень, анкети для опитування безробітних, а також таблиці, статистичні дані, діаграми на які слухач посилається в тексті реферату. Застереження: не слід поміщати в додатках документи, законодавчі чи нормативні акти, які офіційно надруковані. Такі документи мають бути вказані в списку літератури.


3. Методичні рекомендації до написання випускних робіт

^ 3.1. Мета і завдання написання випускної роботи

Випускна робота є підсумковою формою закріплення та контролю знань і навичок, набутих слухачами в процесі підвищення кваліфікації в ІПК ДСЗУ.

^ Мета написання випускної роботи – підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки, систематизація та поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної теми, удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти. Продемонструвати вміння самостійного дослідження одного з актуальних питань державного управління, державної служби, соціальної політики держави на сучасному етапі, функціонування державної служби зайнятості, впровадження Єдиної технології обслуговування незайнятих громадян в центрах зайнятості України та інших питань, шляхом використання опанованих в процесі навчання понять, положень, проблем. При чому в процесі роботи слухач повинен не лише продемонструвати вміння самостійної роботи з літературою, глибоко аналізувати обрану тему, але й вміння творчо узагальнювати вивчений матеріал, здобувати елементи нового знання з теми випускної роботи.
^

Завдання написання випускної роботи


 • Підбір та аналіз вітчизняних та іноземних літературних джерел з обраної теми.

 • Розгляд та аналіз переваг та недоліків основних підходів до дослідження обраної теми.

 • Аналіз основних тенденцій розвитку дослідження обраної теми.

 • Залучення та аналіз відповідних інформаційних та статистичних даних, що підтверджують або спростовують гіпотези, положення, висновки дослідників обраної проблематики;

 • Узагальнення досвіду роботи, пошуку, розробки та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій сфері діяльності.

 • Рекомендаційні визначення шляхів реалізації рішень означеного темою кола проблем та їх перспектив, передбачення їх можливих наслідків.

 • Правильне оформлення науково-довідкових матеріалів та самої випускної роботи.


Тема випускної роботи обирається слухачем самостійно, виходячи із проблематики програм підвищення кваліфікації. Вона повинна відповідати сучасним і нагальним потребам поліпшення роботи центрів зайнятості, базуватися на прагненні фахівців впровадити в практику власні розробки, які вони здійснили під час свого навчання на факультеті підвищення кваліфікації в ІПК ДСЗУ.

Окрім запропонованих, слухачі можуть самостійно визначити тему випускної роботи, особливо з огляду на актуальність тієї чи іншої проблеми для тих центрів зайнятості, де вони працюють. Також дозволяються уточнення та відповідні корегування обраної теми випускної роботи в ході перших днів навчання в Інституті, за умови належної аргументації.

В ІПК ДСЗУ слухачі отримують належну консультативно-методичну допомогу викладачів щодо остаточного формулювання теми випускної роботи, її структури, залучення джерел та літератури тощо. Оформивши випускну роботу належним чином, слухачі здають її для перевірки й рецензування в деканат факультету підвищення кваліфікації.


^ 3.2. Вимоги до випускної роботи.


 • Актуальність теми. Обрана тема обов’язково має торкатись сучасних актуальних проблем або проблемних аспектів їх дослідження. Має відповідати сучасним потребам подальшого вдосконалення роботи центрів зайнятості, базуватись на реальних вихідних даних, з метою подальшого впровадження в практику тих розробок і рекомендацій, які зробив фахівець під час навчання.

 • ^ Належний науково-теоретичний рівень. Випускна робота передбачає самостійне наукове дослідження з обраної теми. Передбачається ретельний розгляд досліджуваної проблематики та її аналіз, з урахуванням сучасного рівня розвитку відповідного напрямку науки та дотриманням відповідного рівня узагальнення, конкретизації, операціоналізації, оперування об’єктивною та раціональною аргументацією.

 • ^ Дослідницький характер. Забезпечується приростом елементів нового знання в обраній темі, за допомогою використання наукових методів, як теоретичного так і емпіричного характеру, що мають використовуватись автором для вирішення досліджуваної проблеми.

 • ^ Практична спрямованість. Передбачає адаптацію обраної теми до актуальних проблем діяльності конкретного центру зайнятості. З метою підвищення практичної значущості письмових робіт обрана тема (з орієнтовного переліку або запропонована самостійно) повинна бути пов’язана з нагальними проблемами та досвідом роботи ЦЗ, в якому працює слухач. Для цього рекомендується виконати процедуру адаптації теми до особливостей регіону, реально існуючих проблем конкретних ЦЗ. З цією метою у назві письмової роботи необхідно вказати назву конкретного ЦЗ, адаптувавши її до конкретної ситуації для якої пропонується вирішення поставленої проблеми. Це дозволить забезпечити прикладний характер роботи, більш повно використовувати особистий досвід роботи слухача в ЦЗ, підвищить значення письмової роботи у підвищенні рівня компетентності слухачів. (Приклад процедури адаптації теми дивись у Додатку 6).

 • ^ Грамотність і дотримання правил оформлення. Забезпечується виконанням слухачами вимог, до структурних елементів та в цілому до випускної роботи, які ставляться до такого роду робіт. Обсяг випускної роботи має складати до 25- 30 сторінок. Матеріал цієї письмової праці розподіляється рівномірно по структурних частинах випускної роботи: вступ, основна частина (2-3 розділи, кожний із яких має підрозділи), висновки та список використаних джерел і літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладу матеріалу має бути науковим; робота акуратно написана від руки чи надрукована на комп'ютері з дотриманням стилістичних і граматичних норм. Сторінки мають бути нумеровані. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися для підготовки реферату.(Дивись вимоги до оформлення Додаток 5)


^ 3.3. Структура випускної роботи

Випускна робота орієнтовно повинна мати таку структуру:

- титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ;

- розділ І (1.1, 1.2...);

- розділ II (2.1,2.2...);

- розділ III(3.1, 3.2...);

 • висновки та пропозиції;

 • список використаної літератури;

 • додатки.
 • Титульний лист оформлюються відповідно до встановлених норм. (Дивись Додаток 3.)

 • Вступ містить обґрунтування актуальності та практичного значення обраної теми. Має формулюватись проблема, що має бути вирішена, мета і завдання, а також об’єкт та предмет дослідження. За необхідності у вступі можуть бути сформульовані гіпотези дослідження.

 • ^ Перший розділ, як правило, містить виклад теоретичних та методологічних засад обраної проблеми, аналіз тенденцій розвитку предмета дослідження. У цьому розділі потрібно підготувати основу для обґрунтування конкретних напрямів дослідження об’єкту та предмету випускної роботи. Проводиться огляд важливих фактів та літератури з досліджуваної проблематики.

 • ^ Другий розділ містить аналіз наукових даних та передовий досвід з обраної проблеми. Формулювання основної ідеї теоретичної розробки роботи або програму та методику експериментальної розробки. Розробки науково-обґрунтованих теоретичних та практичних положень щодо розв’язання даної проблеми, по можливості проілюструвати прикладами з досвіду професійної діяльності.

 • ^ У третьому розділі(в залежності від наявності) формулюються результати теоретичної або експериментальної розробки виконаної слухачем.

 • У висновках наводяться загальні теоретичні та практичні підсумки дослідження. Подаються узагальнення та оцінки отриманих результатів. Надаються пропозиції та рекомендації щодо можливості їх впровадження. Доцільно робити їх стислими відповідно до завдань випускної роботи. Вони повинні бути логічно пов'язаними із змістом попереднього викладу і мати конструктивний характер.

 • Список літератури. Містить список використаних літературних джерел та публікацій. Правила оформлення дивись у Додатку 5.

 • Додатки. Обов’язковою складовою письмової роботи є додатки. Такими можуть бути цільові документи прийняті органами місцевого самоврядування, соціальними партнерами. Матеріали, що розкривають досвід роботи ЦЗ, методичні розробки, результати досліджень, анкети для опитування безробітних, а також таблиці, статистичні дані, діаграми на які слухач посилається в тексті випускної роботи. Застереження: не слід поміщати в додатках документи, законодавчі чи нормативні акти, які офіційно надруковані та мають бути вказані в списку літератури.


^ 3.4. Процедура захисту випускних робіт

Захист випускної роботи проходить на відкритому засіданні спеціальної комісії.

Процедура захисту складається з:

 • короткої (до 10 хвилин) доповіді автора, в якій викладається мета та завдання роботи, висновки та основні положення, що виносяться на захист, конкретні рекомендації, які пропонуються автором випускної роботи, відповідей на зауваження рецензента;

 • обговорення роботи, під час якого даються відповіді на запитання членів комісії, яка визначає оцінку роботи.

Оцінка визначається рівнем обґрунтування зроблених узагальнень, практичних рекомендацій та пропозицій, спрямованих на поліпшення діяльності державної служби зайнятості. Оцінка залежить також від якості підготовки випускної роботи, її оформлення, грамотності викладу і т. п.

Випускні роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані для доповідей і повідомлень на науково-теоретичних або науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

4. Вимоги до оформлення рефератів та випускних робіт
^

3.1. Загальні положення


Текст реферату або випускної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4.

Робота друкується через 1,5 інтервалу з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення, висота літер і цифр - не менше 1,8мм.

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки, які належить точно відтворювати у змісті. Заголовки розділів та підрозділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Перед заголовками розділів як і підрозділів слід починати з належного відступу, але й друкувати підрозділи необхідно маленькими літерами, за виключенням першої великої.

Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту і дорівнювати п'яти знакам.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Переносів слів у заголовках розділів слід уникати. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути при друкованому виготовленні письмової роботи не менше двох рядків.

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють.

Розділи, підрозділи слід нумерувати також арабськими цифрами. Підрозділи слід нумерувати в межах розділу, тобто номер підрозділу складається із номера розділу та порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Водночас після номера підрозділу крапку на ставлять.

Ілюстративний матеріал - малюнки, графіки, схеми тощо - слід розміщувати безпосередньо після першого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця, - не поміщаються на сторінці, де є посилання, їх подають на наступній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами в кожному розділі окремо. Бажано, щоб схеми, таблиці мали тематичні заголовки, а рисунки - під рисункові підписи. Наприклад: "Таблиця 2.1. Динаміка зростання..."

Зазвичай до додатків відносять матеріали, включення яких до основної частини може обтяжувати текст і не сприяти цілісному сприйняттю письмової роботи. Кожний додаток має бути пронумерованим та мати назву, яку розміщують посередині рядка. Саме так у додатку наводяться зразок оформлення титульного аркуша (додаток 1), (додаток 2) і зразок оформлення списку використаної літератури.
^

4.2. Правила оформлення списку використаної літературиСписок використаної літератури подається відповідно до структури роботи, після тексту та додатків.

Формуючи список використаної літератури, слід дотримуватися таких правил.

1. Першими у цьому списку подаються законодавчі та нормативні документи: Конституція України; кодекси, закони України; укази, послання Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; доповіді державних діячів України.

 1. Решту літературних джерел розміщують відповідно в алфавітному порядку прізвищ авторів чи перших слів назв, якщо автори не вказані.

 2. У разі наявності літературних джерел з однаковими прізвищами, їх розміщують в алфавітному порядку з огляду на ініціали, а праці одного автора - за алфавітом заголовків його видань чи у відповідності з хронологією видання. Слід враховувати, що іншомовні джерела та література не підлягають перекладу, а подаються мовою оригіналу.

4. Бібліографічний опис літературних джерел - монографій, книг, брошур складається з таких елементів:

 • прізвище та ініціали автора, авторів (якщо автора не вказано, то наводяться відомості про осіб, які брали участь у написанні монографії, книги - відповідального редактора, укладача тощо);

 • назва друкованої праці;

 • місце видання;

 • назва видавництва;

 • рік видання;

 • кількість сторінок.

Приклади оформлення бібліографічного списку подано в додатку 5.

Слід зазначити, що при використанні літературних джерел в тексті письмової роботи можуть бути два варіанти посилань на них. Перший - це посторінкові посилання (виноски): коли на сторінці цитується джерело, то й внизу цієї сторінки під основним текстом наводяться бібліографічний опис літературного джерела і вказується сторінка. Другий - коли в разі посилання на літературне джерело у квадратних дужках вказується його порядковий номер зі списку список літератури та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [13; 27] або [3, с. 17].


5. Додатки

Додаток 1.

Зразок оформлення титульної сторінки реферату.

^ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


РЕФЕРАТ


на тему________________________________________________________

________________________________________________________


Прізвище, ім’я та по батькові

_________________________

_________________________

Місце роботи та посада

_________________________

_________________________


Київ 2007Додаток 2

Приклад оформлення плану реферату

Практичний досвід організації взаємодії з роботодавцями в Ковельському міськрайонному центрі зайнятості

План

Вступ...................................................................................................................................3

 1. Планування взаємодії центру зайнятості з роботодавцями..........................5

 2. Методика організації роботи спеціалістів по підготовці відвідування підприємств.........................................................................................................9

 3. Підготовка та проведення семінарів з роботодавцями , залучення їх до участі у масових заходах центру зайнятості.................................................12

Висновки.....................................................................................................................13

Додатки.......................................................................................................................14

Список використаної літератури..........................................................................15

Додаток 3.

Зразок оформлення титульної сторінки випускної роботи

^ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


ВИПУСКНА РОБОТА


на тему________________________________________________________

________________________________________________________


Прізвище, ім’я та по батькові

_________________________

_________________________

Місце роботи та посада

_________________________

_________________________


Науковий керівник__________

___________________________


Київ 2007Додаток 4.

Приклад оформлення змісту випускної роботи

^ Практика роботи Нижньогірського району АР Крим щодо соціального захисту безробітних.

Зміст

Вступ...................................................................................................................................3

 1. Стан економіки та ринку праці в Нижньогірського району АР Крим..6

 2. Основні напрями соціального захисту безробітних.................................12

  1. Сприяння працевлаштуванню.............................................................12

  2. Організація громадських та сезонних робіт......................................16

  3. Професійна орієнтація та професійне навчання безробітних.........21

 3. Матеріальне забезпечення безробітних.......................................................26

Висновки та пропозиції................................................................................................30

Додатки............................................................................................................................32

Список використаної літератури...............................................................................33


Додаток 5.

Приклад оформлення літературних джерел

Характеристика джерел

Приклад оформлення

1

2

Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету міністрів України

Конституція України. – К.: Юридична література, 1996. – 50с.


Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду: Закон України від 12 липня 1996 р. // Голос України . – 1996. – 24 липня.


Про порядок застосування обмежень імпорту товару: Указ Президента України від 27 червня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – 30червня.


Про зайнятість населення: Постанова Верховної Ради України від 1 березня 1991. - №4. - С.170.


Про заходи щодо освоєння лісосировинної бази в Іркутській області: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. // Державний вісник країни... – 1995. - №3,4. – С316.

Монографії (один, два або три автори)


Чотире автори


П’ять і більше авторів


Колективний автор


Василенко М.В. Теорія коливань: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1992. – 190с.

Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на програмируемых микрокалькуляторах. - М.: Энергоиздат, 1992. – 190с.

Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. – К.: Техника, 1991. – 265с.


Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А.Пономаренко Л.В.Адамович, В.Т. Музычук, А.Е.Гридасов / под ред. Б.Б. Тимофеева. – К.:Техника, 1986. – 144с.


Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Н.И.Белоусова,Е.И.Вишняк, В.Ю.Левит и др. = М.: Экономика, 1981. – 62с.


Составление библиографического описания: Краткие приавила /Медвед.катологизац. комис. При Гос.б-ке СССР им.В.И.Ленина. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во «Кн. Палата», 1991. – 224с.

Багатотомні видання

История русской литературы: В 4т. /АН СССР. Ин-т рус лит.(Пушкин дом). – М.,1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876с.

Перекладені видання

Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных: Пер. с нем.. – М.: Химия , 1980. – 392с.

Стандарти

ГОСТ 7.1 – 84. Библтографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78с.

Збірки наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: Зб.наук.пр. – К.: Либідь, 1993. 99с.
1

2

Словники

Библиотечное дело: Терминол.словарь //Сост. И.М.Суслова, Л.М.Уланова. – 2-е изд. – К.: Книга, 1986. – 224с.


Складові частини книги


Збірника


Журналу


ЕнциклопедіїПономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металургия, 1979. – С141-148.


Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУТП стана прокатки // Разработка автоматизированых систем управления технологическими процесами. – Тбилиси: Сабчота Сакатвело. – 1976. –С.3-16


Маликов А.З. Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемезаника. – 1992. -№6. – с34-38.


Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. –3-е изд. – М., 1988. – Т.30. –С72.


Тези Доповідей

Пономаренко Л.А., Дучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов про организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Труды Междунар.конф «Локальные вычислительные сети»(ЛОКСЕТЬ 88). – Т.1. – Рига: ИЭВТ АН Латвии. – 1988. – С.149-153.


Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of quement system with multiple classes of customer //Prot. International.Conf. on Syst.Sci.XII/ - Wroclaw (Poland) – 1995. –P.507-515.

Дисертації

Луус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис… канд.техн.наук: 05.05.04.- М., 1982. –212с.

Автореферати дисертацій

Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. Дис… д-ра филос.наук: 09.00.08 /МПИ. – М., 1985. 35с.Додаток 6.

Приклади формулювання тем рефератів та випускних робіт

Теми рефератів та випускних робіт із списків орієнтовної тематики

Приклади адаптування тем рефератів та випускних робіт

Принципи та методи здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації

Принципи та практичні методи налагодження зв’язків з громадськістю Ракитнянського РЦЗ Київської області через засоби масової інформації

Практика роботи центрів зайнятості щодо соціального захисту безробітних

Практика та досвід роботи Коростишивського РЦЗ щодо соціального захисту безробітних

Проблема удосконалення управління персоналом в службі зайнятості

Практика та досвід Баришевського РЦЗ Київської області щодо удосконалення управління персоналом.

Діяльність центру зайнятості по визначенню напрямків підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації безробітних відповідно до вимог ринку праці

Діяльність Яготинського ЦЗ Київської області по професійному навчанню безробітних відповідно до вимог ринку праці

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы